Beni Hatırla
Şifremi Unuttum?
Lütfen şifresini unuttuğunuz hesabın e-posta adresini giriniz.

+
Sağlık Meslek Mensubu olduğumu onaylıyorum.
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum, kabul ediyorum.
Güncel bilgi ve haberlerin gönderilmesine izin veriyorum.
* Doldurulması zorlu olan
Bu site sağlık meslek mensupları için hazırlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metni Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında hazırlanmıştır. 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş ve merkezi “ Bükreş Sok. 3/7 KA-Kavaklıdere Çankaya ANKARA” adresinde bulunan Endokrinolojide Diyalog Derneği, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Endokrinolojide Diyalog Derneği, ile paylaştığınız kişisel verileriniz, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde dernek üyeliği ve sair düzenlemelere ilişkin yükümlülükleri yerine getirilmesi, Endokrinolojide Diyalog Derneği Tüzüğü kapsamında belirlenen usul ve esaslar tahtında dernek amacıyla ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi, dernek üyesi sıfatıyla dernek imkan, hizmet ve etkinlikleri ile dernek üyelerine özel kampanya ve tanıtım gibi avantajlardan faydalanmanız ve bu doğrultuda bilgilendirilmeniz sosyal medyada dernekle ilgili duyuru ve bilgilendirmeler üye ilişkileri dernek üyeleri arası iletişim ve iş birliğiyle talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi ilgili mevzuat gereği yetkili kurumlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

Endokrinolojide Diyalog Derneği ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Dernekler Bilgi Sistemi vb.) veya yukarıda sayılan amaçlarla özel hukuk kişileri, iş ortakları, tedarikçiler (ör. dernek üyelerine özel faaliyetler kapsamında üniversiteler vb.) ile de paylaşılabilecektir. Endokrinolojide Diyalog Derneği, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini ve açık rızanızı almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

 

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri sahibinin;

 • Ad ve soyadı,
 • Telefon numarası (ev iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,
 • Cinsiyeti
 • Doğum tarihi
 • Eğitim düzeyi
 • Medeni durumu
 • İlgi alanları / memnuniyetleri, şikayetleri
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Etkinlik katılımı veya bilet alma hareket ve alışkanlıkları,
 • Ödeme bilgileri
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi / özgeçmiş bilgileri / kariyer hedefleri
 • İş unvanı / mesleği / çalıştığı yer
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,

gibi konuları içeren verileri kişisel verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Endokrinolojide Diyalog Derneği ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Endokrinolojide Diyalog Derneği’nin internet siteleri ve derneğe bağlı alt internet siteleri üzerinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular,
 • İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler,
 • Sosyal medya kanalları ve Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Endokrinolojide Diyalog Derneği’nin üniversiteler, kamusal alanlar ve diğer ortamlarda açmış olduğu stantlarda kurulan iletişim,
 • Tarafınızca doldurulan gönüllü adayı bilgi formu, gönüllü taahhütnamesi, bursiyer taahhütnamesi vb. form ve taahhütnameler.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca
aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Endokrinolojide Diyalog Derneği’nden talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Endokrinolojide Diyalog Derneği’ne daha önce bildirilen ve Endokrinolojide Diyalog Derneği sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla;
Endokrinolojide Diyalog Derneği

Teşekkürler, hesabınız oluşturulmuştur, kayıt için girdiğiniz bilgiler ile giriş yapabiliriz.

Sayın kullanıcı şifreniz belirttiğinize eposta adresine gönderilmiştir.

Girmiş olduğunuz eposta adresi ile ilişkilendirilmiş bir hesap bulunmamaktadır.